Art. 3. - Zmiana ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.169.1135

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2010 r.
Art.  3.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.