Art. 1. - Zmiana ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.169.1135

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2010 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 223, poz. 2218) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania rozwoju regionalnego przez udzielanie preferencyjnych kredytów na przygotowanie przez gminy, związki gmin, powiaty i związki powiatów, zwane dalej "inwestorami", dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zwanej dalej "dokumentacją".";

2)
w art. 4:
a)
w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) udzielanie preferencyjnych kredytów przeznaczonych na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji;

2) pokrywanie kosztów oceny wniosku o preferencyjny kredyt przeznaczony na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji, zwany dalej "wnioskiem";",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się koszty:

1) przygotowania:

a) studium wykonalności inwestycji,

b) analizy kosztów i korzyści, ekspertyz, studiów, map lub szkiców lokalnych sytuujących inwestycję,

c) dokumentacji:

- projektowej,

- przetargowej,

- związanej z ocenami oddziaływania na środowisko,

- przyrodniczej,

d) biznesplanu,

e) pozostałej dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji;

2) związane z poniesionymi opłatami wynikającymi z konieczności uzyskania niezbędnych rozstrzygnięć administracyjnych.";

3)
w art. 7 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Bank Gospodarstwa Krajowego ocenia wniosek w szczególności co do możliwości współfinansowania projektów inwestycji komunalnych z funduszy i środków, o których mowa w art. 1.

3. Warunkiem przyznania preferencyjnego kredytu przeznaczonego na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji jest pozytywna ocena wniosku.";

4)
w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela preferencyjnych kredytów w wysokości nieprzekraczającej 80 % zaplanowanych kosztów netto przygotowania dokumentacji, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, jednak nie więcej niż 1.000.000 zł.";

5)
po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

"Art. 9a. Zysk netto osiągnięty z działalności Funduszu przeznacza się w:

1) 80 % na uzupełnienie Funduszu;

2) 20 % na dokapitalizowanie Banku Gospodarstwa Krajowego.";

6)
art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania preferencyjnych kredytów, w tym:

1) wykaz dokumentów składanych przez inwestorów ubiegających się o preferencyjne kredyty, uwzględniając zapewnienie pełnej oceny wniosku;

2) kryteria oceny wniosków oraz tryb ich rozpatrywania, uwzględniając możliwość współfinansowania projektów inwestycji komunalnych z funduszy Unii Europejskiej, ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także zapewnienie sprawnej i prawidłowej weryfikacji złożonych wniosków;

3) warunki, na jakich Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał preferencyjnych kredytów, uwzględniając okres kredytowania i warunki spłaty.".