Zmiana ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2338

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2020 r.

USTAWA
z dnia 19 listopada 2020 r.
o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

W ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430 i 1747) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w tytule ustawy ogólne określenie jej przedmiotu otrzymuje brzmienie:

"o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg";

2)
użyte w art. 1 w pkt 1 wyrazy "Funduszu Dróg Samorządowych" zastępuje się wyrazami "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg";
3)
w art. 2 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) obwodnicy - rozumie się przez to drogę omijającą miejscowość lub teren zwartej zabudowy miejscowości, planowaną do realizacji w większości w nowym przebiegu i mającą na celu wyprowadzenie części ruchu pojazdów z tej miejscowości;";

4)
tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

"Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg";

5)
w art. 4:
a)
w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

"2a) budowie obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, zwane dalej "zadaniami obwodnicowymi";

2b) budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, zwane dalej "zadaniami miejskimi";",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W ramach realizacji zadań powiatowych i zadań gminnych mogą być w szczególności dofinansowane zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.",

c)
w ust. 4 wyrazy "o których mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 1 pkt 1-2b",
d)
w ust. 7 wyrazy "Przepisów ust. 1" zastępuje się wyrazami "Przepisów ust. 1 pkt 1-2a i 3";
6)
w art. 5:
a)
w ust. 1 w pkt 2 i 3 wyrazy "dotacji celowej" zastępuje się wyrazem "wpłat",
b)
w ust. 5 wyrazy "działów III i IV" zastępuje się wyrazami "działu III rozdziału 1-6, 7, 8, 9, 11 i 13-15 oraz działu IV";
7)
po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. Wpłaty, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, nie stanowią dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.";

8)
w art. 6 w ust. 1 wyrazy "art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2" zastępuje się wyrazami "art. 4 ust. 1 pkt 1-2b";
9)
w art. 7 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

"2a) dofinansowanie zadań obwodnicowych;

2b) dofinansowanie zadań miejskich;";

10)
w art. 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Dysponent Funduszu może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie finansowym Funduszu kwot:

1) na dofinansowanie poszczególnych kategorii zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-2b;

2) między kategoriami wydatków bieżących i majątkowych na zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-2b.";

11)
w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dysponent Funduszu dokonuje wypłat ze środków Funduszu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego realizujących:

1) zadania obwodnicowe w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 36e ust. 1;

2) zadania miejskie w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 36j ust. 1;

3) zadania obronne w terminach wynikających z umów, o których mowa w art. 39 ust. 4.";

12)
w art. 14:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość dofinansowania ustala się, biorąc pod uwagę dochody podatkowe gmin i powiatów, o których mowa w art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, 374 i 1086), ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 i 3 tej ustawy, pomniejszone o wpłaty danej jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększone o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej, przeliczone na mieszkańca tej jednostki, w stosunku do sumy dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego danego rodzaju w skali kraju, pomniejszonych o sumę wpłat jednostek samorządu terytorialnego danego rodzaju, o których mowa w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększonych o sumę przysługujących im części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej, przeliczonych na mieszkańca jednostek samorządu terytorialnego danego rodzaju.",

b)
w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "dochody własne" zastępuje się wyrazami "dochody podatkowe";
13)
po art. 16 dodaje się art. 16a i art. 16b w brzmieniu:

"Art. 16a. 1. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie zadania obwodnicowego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania.

2. Wysokość dofinansowania zadania obwodnicowego ustala się, biorąc pod uwagę średni dochód gmin i powiatów na mieszkańca podregionu, na terenie którego jest planowana realizacja danego zadania obwodnicowego, w stosunku do średniego dochodu gmin i powiatów na mieszkańca kraju.

3. Przez podregion, o którym mowa w ust. 2, rozumie się jednostkę terytorialną poziomu NUTS 3, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196).

4. Średni dochód gmin i powiatów na mieszkańca podregionu oblicza się, dzieląc dochody podatkowe podregionu przez liczbę ludności tego podregionu.

5. Kwotę dochodów podatkowych podregionu, o których mowa w ust. 4, oblicza się jako sumę dochodów podatkowych gmin i powiatów wchodzących w skład tego podregionu, rozumianych jako dochody, o których mowa w art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 i 3 tej ustawy.

6. Liczbę ludności podregionu, o której mowa w ust. 4, oblicza się jako sumę liczby ludności zamieszkującej obszar gmin wchodzących w skład tego podregionu.

7. Średni dochód gmin i powiatów na mieszkańca kraju oblicza się, dzieląc dochody podatkowe wszystkich gmin i powiatów w kraju, rozumiane jako dochody, o których mowa w art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 i 3 tej ustawy, przez liczbę ludności wszystkich gmin w kraju.

8. Przy obliczaniu dochodów podatkowych i liczby ludności nie bierze się pod uwagę dochodów podatkowych i liczby ludności miast na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

9. Podstawę wyliczenia średnich dochodów gmin i powiatów, o których mowa w ust. 2, stanowią:

1) dochody podatkowe danej jednostki samorządu terytorialnego ustalone za rok poprzedzający rok bazowy;

2) liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja roku bazowego.

10. Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie obwodnicowe nie może przekroczyć 100 mln zł.

Art. 16b. 1. Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie zadania miejskiego w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania.

2. Do ustalenia wysokości dofinansowania stosuje się przepisy art. 14 ust. 2 i 3.

3. Wysokość dofinansowania udzielonego na zadanie miejskie nie może przekroczyć 30 mln zł.";

14)
art. 17 i art. 18 otrzymują brzmienie:

"Art. 17. Środki własne jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-2b, nie mogą obejmować środków pochodzących z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej.

Art. 18. Jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje z Funduszu środki na sfinansowanie zadania obronnego obejmujące całość kosztów przygotowania i realizacji tego zadania.";

15)
w art. 21 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wojewoda w ramach środków, o których mowa w art. 20 ust. 1, może ogłosić i przeprowadzić nabór ograniczony wyłącznie do zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1a.";

16)
w art. 24:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych;",

w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) zwiększenie liczby obwodnic w ciągu dróg powiatowych i dróg gminnych.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku naboru, o którym mowa w art. 21 ust. 1a, dokonując oceny, o której mowa w ust. 1, komisja bierze pod uwagę wyłącznie poprawę:

1) jakości życia mieszkańców;

2) stanu bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.",

c)
w ust. 6 w pkt 2 wyrazy "równowartość 50% kwoty" zastępuje się wyrazami "równowartość 75% kwoty";
17)
w art. 28:
a)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Dofinansowanie na zadania powiatowe oraz zadania gminne, których przewidywany czas realizacji jest nie dłuższy niż 12 miesięcy, może zostać przekazane do dnia 31 grudnia roku, na który w planie finansowanym Funduszu przeznaczono środki na dofinansowanie tych zadań.",

b)
w ust. 6 wyrazy "dofinansowaniem zadania" zastępuje się wyrazami "dofinansowywanym zadaniem",
c)
dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Umowa, o której mowa w ust. 1, o udzielenie dofinansowania zadania, którego przewidywany czas realizacji jest nie dłuższy niż 12 miesięcy, wygasa z mocy prawa, jeżeli wnioskodawca w terminie do dnia 15 grudnia roku, na który w planie finansowanym Funduszu przeznaczono środki na dofinansowanie tego zadania, nie zawrze umowy na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie.";

18)
w art. 31 w ust. 9 w zdaniu pierwszym wyraz "niezależnie" zastępuje się wyrazem "nienależnie";
19)
po art. 36 dodaje się art. 36a-36j w brzmieniu:

"Art. 36a. 1. Nabór wniosków o dofinansowanie zadań obwodnicowych przeprowadza minister właściwy do spraw transportu.

2. Minister właściwy do spraw transportu informuje o naborze, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej obsługującego go urzędu.

3. W informacji o naborze wskazuje się w szczególności:

1) wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań obwodnicowych ustaloną przez ministra właściwego do spraw transportu, nie większą niż 2 mld zł;

2) termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie zadań obwodnicowych;

3) wymogi formalne, które powinien spełniać wniosek o dofinansowanie zadania obwodnicowego, oraz jego wzór;

4) szczegółowy sposób ustalania natężenia ruchu drogowego oraz liczby wypadków i kolizji drogowych, o których mowa w art. 36b ust. 1 pkt 1 i 2, na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie zadań obwodnicowych.

4. Minister właściwy do spraw transportu w informacji o naborze może wskazać maksymalną liczbę zadań obwodnicowych, które mogą uzyskać dofinansowanie z jednego województwa w ramach tego naboru.

5. W ramach środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, wydziela się rezerwę w wysokości 5%.

6. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, składa właściwy zarządca drogi wojewódzkiej w terminie 30 dni od dnia udostępnienia informacji o naborze w sposób określony w ust. 2. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

7. Do wniosków o dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 33 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.

Art. 36b. 1. Minister właściwy do spraw transportu dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 36a ust. 1, biorąc pod uwagę stan przygotowania zadania obwodnicowego, ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przez wnioskodawcę zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, które są niezbędne do realizacji zadania, oraz ochronę ośrodków życia społeczno-kulturalnego i zapewnienie bezpiecznego dostępu do tych ośrodków, a także:

1) wartość natężenia ruchu pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

2) liczbę wypadków i kolizji drogowych

- na drodze wojewódzkiej, która zostanie zastąpiona drogą wybudowaną w wyniku realizacji zadania obwodnicowego.

2. Do oceny, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 24 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

3. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu ustala listę zadań obwodnicowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu.

4. Lista, o której mowa w ust. 3, składa się z:

1) listy, na której umieszcza się zadania obwodnicowe rekomendowane do dofinansowania do wysokości środków, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 1;

2) listy, na której umieszcza się zadania obwodnicowe rekomendowane do dofinansowania, które nie zmieściły się w wysokości środków, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 1.

5. Sporządzając listę, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ustala wysokość dofinansowania dla poszczególnych zadań obwodnicowych zgodnie z art. 16a.

6. W przypadku zadania obwodnicowego przebiegającego przez więcej niż jeden podregion, o którym mowa w art. 16a ust. 2, do ustalenia wysokości dofinansowania przyjmuje się dane z podregionu, na terenie którego przebiega dłuższy odcinek zadania obwodnicowego.

Art. 36c. 1. W terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru minister właściwy do spraw transportu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia listę, o której mowa w art. 36b ust. 3.

2. Po otrzymaniu od ministra właściwego do spraw transportu listy, o której mowa w art. 36b ust. 3, Prezes Rady Ministrów może:

1) przenieść zadanie umieszczone na liście, o której mowa w art. 36b ust. 4 pkt 2, na listę, o której mowa w art. 36b ust. 4 pkt 1,

2) zwiększyć wysokość dofinansowania zadania obwodnicowego, z uwzględnieniem art. 16a ust. 1,

3) wskazać do dofinansowania zadanie obwodnicowe nieumieszczone na liście, o której mowa w art. 36b ust. 3

- mając na względzie poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów o niższej zamożności, wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej kraju lub zgodność z programami realizowanymi przez Radę Ministrów.

3. W przypadku wprowadzenia zmian na liście zadań obwodnicowych rekomendowanych do dofinansowania, o których mowa w ust. 2, Prezes Rady Ministrów dokonuje podziału rezerwy, o której mowa w art. 36a ust. 5.

4. Prezes Rady Ministrów zatwierdza ostateczną:

1) listę zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania, z uwzględnieniem zmian dokonanych zgodnie z ust. 2, w podziale na listy, o których mowa w art. 36b ust. 4;

2) wysokość dofinansowania zadań obwodnicowych, uwzględniając:

a) wysokość środków przeznaczonych w danym roku na dofinansowanie zadań obwodnicowych,

b) podział rezerwy, o której mowa w art. 36a ust. 5, dokonany zgodnie z ust. 3.

5. Wnioskodawcy otrzymują dofinansowanie zadań obwodnicowych na podstawie ostatecznej listy, o której mowa w ust. 4 pkt 1, do ostatecznej wysokości dofinansowania, o której mowa w ust. 4 pkt 2.

6. Na podstawie ostatecznej listy, o której mowa w ust. 4 pkt 1, minister właściwy do spraw transportu udziela dofinansowania na zadania obwodnicowe ze środków Funduszu do wysokości środków, o których mowa w ust. 4 pkt 2.

7. Ostateczna lista, o której mowa w ust. 4 pkt 1, może ulec zmianie wyłącznie w przypadku:

1) rezygnacji wnioskodawcy z udzielonego dofinansowania;

2) zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w art. 36a ust. 1.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zadanie o najwyższym priorytecie do dofinansowania umieszczone na liście, o której mowa w art. 36b ust. 4 pkt 2, jest przenoszone na listę, o której mowa w art. 36b ust. 4 pkt 1, do wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań obwodnicowych.

9. Minister właściwy do spraw transportu niezwłocznie przekazuje Prezesowi Rady Ministrów informację o zmianie, o której mowa w ust. 7.

10. Lista zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania zmieniona zgodnie z ust. 7 nie wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 36d. Do procedury udzielania dofinansowania zadań obwodnicowych ze środków Funduszu, w tym do:

1) składania wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 36a ust. 1,

2) sporządzania listy, o której mowa w art. 36b ust. 3,

3) wprowadzania zmian na liście, o której mowa w art. 36b ust. 3, zgodnie z art. 36c ust. 2,

4) dokonywania zatwierdzenia, o którym mowa w art. 36c ust. 4

- nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Art. 36e. 1. Minister właściwy do spraw transportu zawiera z właściwą jednostką samorządu terytorialnego umowę o udzielenie dofinansowania zadania obwodnicowego przeznaczonego do dofinansowania ze środków Funduszu zgodnie z art. 36c ust. 6.

2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 28 ust. 2-3 i 4-6 stosuje się odpowiednio.

3. Do dofinansowania udzielonego na zadanie obwodnicowe przepisy art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 oraz art. 31 ust. 1-10, 12 i 13 stosuje się odpowiednio, przy czym ilekroć w tych przepisach jest mowa o wojewodzie, rozumie się przez to ministra właściwego do spraw transportu.

4. W terminie do dnia 31 marca danego roku minister właściwy do spraw transportu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań obwodnicowych, na które zostało udzielone dofinansowanie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.

Art. 36f. 1. Nabór wniosków o dofinansowanie zadań miejskich przeprowadza minister właściwy do spraw transportu.

2. Minister właściwy do spraw transportu informuje o naborze, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej obsługującego go urzędu.

3. W informacji o naborze wskazuje się w szczególności:

1) wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań miejskich ustaloną przez ministra właściwego do spraw transportu, nie większą niż 1 mld zł;

2) termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie zadań miejskich;

3) wymogi formalne, które powinien spełniać wniosek o dofinansowanie zadania miejskiego, oraz jego wzór.

4. Minister właściwy do spraw transportu w informacji o naborze może wskazać maksymalną liczbę zadań miejskich, które mogą uzyskać dofinansowanie z jednego miasta na prawach powiatu w ramach tego naboru.

5. W ramach środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, wydziela się rezerwę w wysokości 5%.

6. Wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, składa właściwy zarządca drogi w terminie 30 dni od dnia udostępnienia informacji o naborze w sposób określony w ust. 2. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

7. Do wniosków o dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 33 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.

Art. 36g. 1. Minister właściwy do spraw transportu dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 36f ust. 1, biorąc pod uwagę:

1) poprawę jakości życia mieszkańców;

2) poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) poprawę dostępności transportowej ośrodków życia gospodarczo-społecznego;

4) zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;

5) podnoszenie standardów technicznych dróg publicznych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg publicznych pod względem spełniania tych standardów;

6) stan przygotowania zadania miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przez wnioskodawców zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, które są niezbędne do realizacji zadania.

2. Do oceny, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 24 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

3. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu ustala listę zadań miejskich rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu.

4. Lista, o której mowa w ust. 3, składa się z:

1) listy, na której umieszcza się zadania miejskie rekomendowane do dofinansowania do wysokości środków, o których mowa w art. 36f ust. 3 pkt 1;

2) listy, na której umieszcza się zadania miejskie rekomendowane do dofinansowania, które nie zmieściły się w wysokości środków, o których mowa w art. 36f ust. 3 pkt 1.

5. Sporządzając listę, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw transportu ustala wysokość dofinansowania dla poszczególnych zadań miejskich zgodnie z art. 16b.

Art. 36h. 1. W terminie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru minister właściwy do spraw transportu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia listę, o której mowa w art. 36g ust. 3.

2. Po otrzymaniu od ministra właściwego do spraw transportu listy, o której mowa w art. 36g ust. 3, Prezes Rady Ministrów może:

1) przenieść zadanie umieszczone na liście, o której mowa w art. 36g ust. 4 pkt 2, na listę, o której mowa w art. 36g ust. 4 pkt 1,

2) zwiększyć wysokość dofinansowania zadania miejskiego, z uwzględnieniem art. 16b ust. 1,

3) wskazać do dofinansowania zadanie miejskie nieumieszczone na liście, o której mowa w art. 36g ust. 3

- mając na względzie wyrównywanie szans rozwojowych i poprawę dostępności transportowej ośrodków miejskich oraz zgodność z programami realizowanymi przez Radę Ministrów.

3. W przypadku wprowadzenia zmian na liście zadań miejskich rekomendowanych do dofinansowania, o których mowa w ust. 2, Prezes Rady Ministrów dokonuje podziału rezerwy, o której mowa w art. 36f ust. 5.

4. Prezes Rady Ministrów zatwierdza ostateczną:

1) listę zadań miejskich przeznaczonych do dofinansowania, z uwzględnieniem zmian dokonanych zgodnie z ust. 2, w podziale na listy, o których mowa w art. 36g ust. 4;

2) wysokość dofinansowania zadań miejskich, uwzględniając:

a) wysokość środków przeznaczonych w danym roku na dofinansowanie zadań miejskich,

b) podział rezerwy, o której mowa w art. 36f ust. 5, dokonany zgodnie z ust. 3.

5. Wnioskodawcy otrzymują dofinansowanie zadań miejskich na podstawie ostatecznej listy, o której mowa w ust. 4 pkt 1, do ostatecznej wysokości dofinansowania, o której mowa w ust. 4 pkt 2.

6. Na podstawie ostatecznej listy, o której mowa w ust. 4 pkt 1, minister właściwy do spraw transportu udziela dofinansowania na zadania miejskie ze środków Funduszu do wysokości środków, o których mowa w ust. 4 pkt 2.

7. Ostateczna lista, o której mowa w ust. 4 pkt 1, może ulec zmianie wyłącznie w przypadku:

1) rezygnacji wnioskodawcy z udzielonego dofinansowania;

2) zmniejszenia wysokości dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w art. 36f ust. 1.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zadanie o najwyższym priorytecie do dofinansowania umieszczone na liście, o której mowa w art. 36g ust. 4 pkt 2, jest przenoszone na listę, o której mowa w art. 36g ust. 4 pkt 1, do wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań miejskich.

9. Minister właściwy do spraw transportu niezwłocznie przekazuje Prezesowi Rady Ministrów informację o zmianie, o której mowa w ust. 7.

10. Lista zadań miejskich przeznaczonych do dofinansowania zmieniona zgodnie z ust. 7 nie wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 36i. Do procedury udzielania dofinansowania zadań miejskich ze środków Funduszu, w tym:

1) składania wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 36f ust. 1,

2) sporządzania listy, o której mowa w art. 36g ust. 3,

3) wprowadzania zmian na liście, o której mowa w art. 36g ust. 3, zgodnie z art. 36h ust. 2,

4) dokonywania zatwierdzenia, o którym mowa w art. 36h ust. 4

- nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń i sposobu obliczania terminów.

Art. 36j. 1. Minister właściwy do spraw transportu zawiera z właściwą jednostką samorządu terytorialnego umowę o udzielenie dofinansowania zadania miejskiego przeznaczonego do dofinansowania ze środków Funduszu zgodnie z art. 36h ust. 6.

2. Do umowy, o której mowa w ust. 1, przepisy art. 28 ust. 2-8 stosuje się odpowiednio.

3. Do dofinansowania udzielonego na zadanie miejskie przepisy art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 oraz art. 31 ust. 1-10, 12 i 13 stosuje się odpowiednio, przy czym ilekroć w tych przepisach jest mowa o wojewodzie, rozumie się przez to ministra właściwego do spraw transportu.

4. W terminie do dnia 31 marca danego roku minister właściwy do spraw transportu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań miejskich, na które zostało udzielone dofinansowanie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.";

20)
w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Właściwy zarządca drogi informuje użytkowników dróg, za pośrednictwem tablicy informacyjnej, o realizacji zadania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1-2b, z udziałem środków Funduszu.";

21)
w art. 39:
a)
w ust. 5 wyrazy "art. 28 ust. 2-7" zastępuje się wyrazami "art. 28 ust. 2-6",
b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Do finansowania udzielonego na zadanie obronne przepisy art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 oraz art. 31 ust. 1-10, 12 i 13 stosuje się odpowiednio, przy czym ilekroć w tych przepisach jest mowa o wojewodzie, rozumie się przez to ministra właściwego do spraw transportu.";

22)
po art. 42a dodaje się art. 42b i art. 42c w brzmieniu:

"Art. 42b. W przypadku gdy wydatek budżetu państwa z tytułu wpłaty do Funduszu w roku 2020 zostanie umieszczony w wykazie ustalonym w przepisach wydanych na podstawie:

1) art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych albo

2) art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1747)

- Fundusz może wydatkować środki z przekazanej wpłaty do dnia 31 grudnia 2028 r.

Art. 42c. W przypadku zmiany planu finansowego Funduszu na rok 2021 nie stosuje się przepisów art. 29 ust. 9 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.";

23)
w art. 48, w art. 49 w ust. 1 i w art. 50, a także w art. 51 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 wyrazy "Funduszu Dróg Samorządowych" zastępuje się wyrazem "Funduszu";
24)
w art. 51 w ust. 1 pkt 8-10 otrzymują brzmienie:

"8) 2025 - 1,650 mld zł;

9) 2026 - 1,650 mld zł;

10) 2027 - 1,650 mld zł.";

25)
po art. 51 dodaje się art. 51a w brzmieniu:

"Art. 51a. W roku 2028 maksymalna wysokość wpłat do Funduszu z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wynosi łącznie 1,750 mld zł.".

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087) w art. 39 w ust. 3bb w pkt 2 wyrazy "Funduszu Dróg Samorządowych" zastępuje się wyrazami "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg".

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) art. 58b otrzymuje brzmienie:

"Art. 58b. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych dokonuje corocznie wpłat na rzecz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna w wysokości i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, 1747 i 2338).".

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565 i 2127) w art. 401c ust. 11a otrzymuje brzmienie:

"11a. Narodowy Fundusz corocznie dokonuje wpłat na rzecz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, 1747 i 2338).".

W ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123 oraz z 2020 r. poz. 875, 1565 i 1747) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. 1. Środki Funduszu, które nie zostały przekazane do dnia 31 grudnia danego roku na cele określone w art. 6, są pozostawiane na rachunku Funduszu w kwocie do 50 mln zł.

2. Środki przewyższające kwotę, o której mowa w ust. 1, są niezwłocznie odprowadzane przez dysponenta Funduszu na rachunek Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.".

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w art. 31zzcb w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wpłat na Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, 1747 i 2338).".

Środki wpłacone na rzecz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z budżetu państwa z części budżetowych, których dysponentami są Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw transportu, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się wpłatami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Do ustalania wysokości dofinansowania zadań powiatowych i zadań gminnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w przypadku których ostateczna wysokość ich dofinansowania nie została zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Do sporządzania listy, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w przypadku gdy nie została ona zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 24 ust. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Do zadań powiatowych oraz zadań gminnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, których przewidywany czas realizacji jest nie dłuższy niż 12 miesięcy, na które przeznaczono środki w planie finansowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, na rok 2020 lub 2021, stosuje się przepisy art. 28 ust. 3a i 8 ustawy zmienianej w art. 1.

Do umów, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 39 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Do postępowań dotyczących wpłat, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Umowy i porozumienia zawarte na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują ważność, z wyjątkiem umów o udzielenie dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, które wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Tablice, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, umieszczone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na drodze albo moście realizowanym w ramach zadania objętego dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, nie wymagają aktualizacji w zakresie informacji, o której mowa w art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.