Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1318

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lipca 2019 r.

USTAWA
z dnia 13 czerwca 2019 r.
o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Art.  1. 

W ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:
a) w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) Fundusz Promocji Roślin Oleistych.",

b) w ust. 2 w pkt 9 w lit. g kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) Fundusz Promocji Roślin Oleistych wspiera:

a) działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, rzepaku, rzepiku, soi, lnu oraz konopi, zwanych dalej "roślinami oleistymi", przetworów pochodzących z przetworzenia roślin oleistych, zwanych dalej "przetworami nasion oleistych", a także miodu, pyłku kwiatowego, propolisu oraz mleczka pszczelego, zwanych dalej "produktami pszczelimi",

b) działania mające na celu promocję spożycia przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich,

c) udział w wystawach i targach związanych z produkcją lub przetwórstwem roślin oleistych, przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich,

d) badania rynkowe dotyczące spożycia przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich,

e) badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości roślin oleistych, przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia,

f) szkolenia producentów i przetwórców nasion oleistych lub produktów pszczelich,

g) działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku roślin oleistych, przetworów nasion oleistych lub produktów pszczelich.",

c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Fundusz promocji, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, w celu wspierania marketingu rolnego realizuje również działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, pasz w rozumieniu przepisów o paszach pochodzących z przetworzenia zbóż, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. a.

4. Fundusz promocji, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, w celu wspierania marketingu rolnego realizuje również działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, pasz w rozumieniu przepisów o paszach pochodzących z przetworzenia roślin oleistych.";

2) w art. 3:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Wpłaty na fundusz promocji, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10, są naliczane w wysokości 0,2% wartości netto od roślin oleistych będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2b. Ilekroć w ustawie jest mowa o towarach, rozumie się przez to również rośliny oleiste.",

b) w ust. 3:
w pkt 5 skreśla się wyrazy "na cele konsumpcyjne",
w pkt 8 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) Fundusz Promocji Roślin Oleistych są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, są naliczane i pobierane od podmiotów, które zbywają towary na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7, pkt 8 lit. a oraz pkt 9.",

d) w ust. 5 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7, pkt 8 lit. a oraz pkt 9:",

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz towarów, od których są naliczane, pobierane, przekazywane i wpłacane wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, mając na względzie zapewnienie efektywnej realizacji wpłat na fundusze promocji i z uwzględnieniem przepisów ustawy o VAT i przepisów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.";

3) w art. 9:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) udzielanie wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. e, g i h, pkt 2 lit. e-g, pkt 3 lit. e-g, pkt 4 lit. e-g, pkt 5 lit. e-g, pkt 6 lit. e-g, pkt 7 lit. e-g, pkt 8 lit. e-g, pkt 9 lit. e-g oraz pkt 10 lit. e-g.",

b) w ust. 2 w pkt 1 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

"j) roślinami oleistymi, przetworami nasion oleistych lub produktami pszczelimi - w przypadku Funduszu Promocji Roślin Oleistych;",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. Wysokość wsparcia finansowego na realizację zadań, o których mowa:

1) w art. 2 ust. 2 pkt 10 oraz ust. 4, dotyczących roślin oleistych, przetworów nasion oleistych oraz pasz w rozumieniu przepisów o paszach pochodzących z przetworzenia roślin oleistych nie może przekroczyć 85% maksymalnej kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację wszystkich zadań Funduszu Promocji Roślin Oleistych w danym roku finansowym;

2) w art. 2 ust. 2 pkt 10, dotyczących produktów pszczelich nie może przekroczyć 15% maksymalnej kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację wszystkich zadań Funduszu Promocji Roślin Oleistych w danym roku finansowym.

4b. Wysokość wsparcia finansowego na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 10 lit. f i g, dotyczących:

1) roślin oleistych i przetworów nasion oleistych - nie może przekroczyć 15% kwoty określonej w ust. 4a pkt 1;

2) produktów pszczelich - nie może przekroczyć 15% kwoty określonej w ust. 4a pkt 2.";

4) w art. 10 w pkt 9 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) Funduszu Promocji Roślin Oleistych składa się z:

a) 5 członków reprezentujących producentów, w tym 4 reprezentujących producentów roślin oleistych i jednego reprezentującego producentów produktów pszczelich, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje tych producentów,

b) 3 członków reprezentujących zakłady przetwórcze roślin oleistych oraz niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące rośliny oleiste, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze roślin oleistych oraz niebędące zakładami przetwórczymi podmioty skupujące rośliny oleiste,

c) członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych.".

Art.  2. 

Zgłoszenia kandydatów na członków pierwszej komisji zarządzającej Funduszu Promocji Roślin Oleistych dokonuje się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  3. 
1.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.
Art.  4. 
1.  Rok finansowy Funduszu Promocji Roślin Oleistych w 2019 r. trwa od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 2019 r.
2.  Plan finansowy Funduszu Promocji Roślin Oleistych na 2019 r. uchwala się do dnia 30 listopada 2019 r.
Art.  5. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.