Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2286

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.

USTAWA
z dnia 27 października 2017 r.
o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Art.  1. 

W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zakres i zasady rejestracji danych gromadzonych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności i w rejestrach mieszkańców;";

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL, oraz w rejestrach mieszkańców, prowadzonych w systemie teleinformatycznym.";

3) w art. 7 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.",

b) uchyla się pkt 4;
4) w art. 8:
a) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy;",

b) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

"24) seria, numer i data ważności ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;",

c) po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu:

"24a) status cudzoziemca oznaczony jako:

a) UE - w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,

b) CUE - w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w lit. a, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,

c) NUE - w przypadku cudzoziemca niewymienionego w lit. a i b;",

d) uchyla się pkt 25;
5) w art. 9 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, gromadzi się dane wymienione w art. 8 pkt 1, 4, 6, 9-11, 14-17, 24 i 24a, a dane, o których mowa w art. 8 pkt 3, 5, 7, 8, 12, 13, 18-21 i 26 - o ile są dostępne.

4. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 2, gromadzi się dane wymienione w art. 8 pkt 1, 4, 6, 9-11, 15, 23-24a, a dane, o których mowa w art. 8 pkt 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 22 i 26 - o ile są dostępne.";

6) w art. 10:
a) w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca - w zakresie danych,

o których mowa w art. 8 pkt 1, 3-7, 9-21, 24, 24a i 26;",

b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Przy rejestracji zmiany danych, o których mowa w art. 8, należy podać datę zmiany danych oraz oznaczenie organu lub sądu, z którego działania wynika dokonana zmiana. Dotychczasowych danych nie usuwa się z rejestru, z wyłączeniem danych wymienionych w art. 8 pkt 22 i 23 oraz danych zmienianych w związku z procedurą przysposobienia albo obalenia domniemania ojcostwa męża matki.

7. Podstawę rejestracji danych cudzoziemca stanowi ważny dokument podróży, a w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej - również inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.";

7) w art. 11:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy organ, o którym mowa w art. 10 ust. 1, stwierdzi niezgodność danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami lub ze stanem faktycznym, usuwa tę niezgodność, a jeżeli nie jest właściwy do jej usunięcia, zawiadamia o tym niezwłocznie organ właściwy do rejestracji tych danych na podstawie art. 10 ust. 1 w celu usunięcia tej niezgodności.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1, zawiadamiają o tym organ właściwy do rejestracji tych danych na podstawie art. 10 ust. 1 w celu usunięcia tej niezgodności oraz przekazują temu organowi posiadane dokumenty stanowiące podstawę stwierdzenia wskazanej niezgodności, ich uwierzytelnione kopie lub odpisy, chyba że przepisy ustaw odrębnych uniemożliwiają ich przekazanie.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. O sposobie załatwienia sprawy zawiadamia się osobę, której dane były, na jej wniosek, sprawdzane. W przypadku działania organu z urzędu osobę, której dane były sprawdzane, zawiadamia się, jeżeli usunięte niezgodności danych mają wpływ na ustalenie tożsamości tej osoby.";

8) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dane, o których mowa w art. 8 pkt 6, 16, 20-21 i 24a, są gromadzone na podstawie oświadczenia osoby, której dotyczą, złożonego przed organem gminy właściwym do zameldowania na pobyt stały lub do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL, a w przypadku danych, o których mowa w art. 8 pkt 24a, tylko wtedy, gdy nie wynikają one z innych dokumentów.";

9) w art. 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców, z uwzględnieniem przypadków szczególnych;";

10) w art. 17:
a) w ust. 1:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy - w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, z wyjątkiem dzieci, o których mowa w pkt 1;",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) organ wydający dowód osobisty - w stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W celu nadania numeru PESEL organy wskazane w ust. 1 przekazują, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane, o których mowa w art. 8 pkt 1-9, 11-15 i 22-24a, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, z uwzględnieniem art. 9.";

11) w art. 18:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek o nadanie numeru PESEL zawiera wskazanie podstawy prawnej oraz udokumentowane dane, o których mowa w art. 8 pkt 1-9, 11-13, 15 i 22-24a, z uwzględnieniem art. 9 i art. 12.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W celu nadania numeru PESEL organ wskazany w ust. 1 przekazuje, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane, o których mowa w art. 8 pkt 1-9, 11-13, 15 i 22-24a, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, z uwzględnieniem art. 9 i art. 12.";

12) art. 20 otrzymuje brzmienie:

"Art. 20. Organy, o których mowa w art. 19 ust. 3, niezwłocznie przekazują, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dane niezbędne do zmiany numeru PESEL ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.";

13) w art. 24 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.";

14) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Adres, o którym mowa w ust. 1, w rejestrze PESEL oraz w rejestrze mieszkańców uzupełnia się o identyfikatory krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju "TERYTU.";

15) w art. 28:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy:

1) w formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

2. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz - do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2d w brzmieniu:

"2a. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

2b. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

2c. Organ gminy przechowuje dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu albo odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, dołączony w formie, o której mowa w ust. 2a, wyłącznie do czasu zakończenia czynności meldunkowych.

2d. W przypadku dołączenia odwzorowania cyfrowego dokumentów, w szczególności dokumentów, o których mowa w ust. 2a, organ gminy w razie uzasadnionych wątpliwości może żądać okazania oryginałów tych dokumentów.";

16) art. 30 otrzymuje brzmienie:

"Art. 30. 1. W formularzu zgłoszenia pobytu stałego zamieszcza się:

1) nazwisko i imię (imiona);

2) numer PESEL, o ile został nadany;

3) datę i miejsce urodzenia, o ile numer PESEL nie został nadany;

4) kraj urodzenia;

5) adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego;

6) kraj poprzedniego miejsca zamieszkania;

7) adres nowego miejsca pobytu stałego;

8) adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego;

9) podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;

10) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;

11) adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zameldowania na pobyt stały przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.

2. W formularzu zgłoszenia pobytu czasowego zamieszcza się:

1) nazwisko i imię (imiona);

2) numer PESEL, o ile został nadany;

3) datę i miejsce urodzenia, o ile numer PESEL nie został nadany;

4) kraj urodzenia;

5) kraj miejsca zamieszkania;

6) adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego;

7) adres nowego miejsca pobytu czasowego;

8) deklarowany okres pobytu;

9) adres dotychczasowego miejsca pobytu czasowego;

10) podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu;

11) nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;

12) adres elektroniczny służący do doręczeń, jeżeli osoba dokonała zameldowania na pobyt czasowy przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego.

3. W formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego, składanym w formie, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2, nie zamieszcza się danych, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 9 albo w ust. 2 pkt 10.";

17) w art. 33 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.";

18) w art. 36 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.";

19) w art. 39 w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych oraz sporządzania formularzy i zaświadczeń z wykorzystaniem aktualnych danych z rejestru PESEL.";

20) w art. 40 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1 i 2, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w art. 24-26, art. 27 ust. 2, art. 28 oraz w art. 30-39, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.";

21) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.";

22) w art. 43:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości - przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości - przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.";

23) uchyla się art. 44;
24) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:

"Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców";

25) w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Organy prowadzące rejestr PESEL oraz rejestry mieszkańców, na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, są obowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.";

26) w art. 46 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dane z rejestru PESEL oraz rejestrów mieszkańców w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się następującym podmiotom:";

27) w art. 50 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dane z rejestrów mieszkańców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry.";

28) w art. 52 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wzór wniosku o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, o którym mowa w art. 47 ust. 1,";

29) w art. 53 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL następuje:";

30) w art. 56 w pkt 1 skreśla się wyrazy ", rejestru zamieszkania cudzoziemców";
31) uchyla się art. 74-78.
Art.  2. 
1.  Dane gromadzone dotychczas w rejestrach zamieszkania cudzoziemców podlegają archiwizacji na zasadach i w trybie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086).
2.  Organy gmin przekazują dane, o których mowa w ust. 1, do właściwych archiwów państwowych po upływie 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.  Dane, o których mowa w ust. 1, mogą zostać przekazane przed upływem terminu wskazanego w ust. 2, jeżeli wszystkie aktywne rekordy rejestru zostaną zamknięte na skutek nadania numeru PESEL, wymeldowania przed upływem terminu zameldowania lub upływu terminu zameldowania.
4.  Do czasu przekazania danych, o których mowa w ust. 1, do właściwych archiwów państwowych dane te udostępnia się na podstawie przepisów dotychczasowych przy wykorzystaniu wzoru wniosku o udostępnienie danych z rejestru zamieszkania cudzoziemców określonego w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 52 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.
Art.  3. 

Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art.  4. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13, art. 39 ust. 1, art. 52 i art. 56 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13, art. 39 ust. 1, art. 52 i art. 56 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  5. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.