Art. 16. - Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.38

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2017 r.
Art.  16. 

W ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, 1579, 2103, 2149 i 2261) wprowadza się następujące zmiany:

1) 4
 w art. 43 § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Krajowa Rada Prokuratorów opiniuje wnioski o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiety, a 65 roku życia w przypadku mężczyzny.";

2) 5
 w art. 127:
a)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Prokurator może nadal zajmować stanowisko po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiety, a 65 roku życia w przypadku mężczyzny, jeżeli Prokurator Generalny na wniosek prokuratora, po przedstawieniu zaświadczenia stwierdzającego, że jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków prokuratora, oraz po zasięgnięciu opinii Prokuratora Krajowego, Krajowej Rady Prokuratorów oraz właściwego prokuratora przełożonego, wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska przez prokuratora.",

b)
w § 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Wniosek i zaświadczenie, o których mowa w § 2, składa się Prokuratorowi Generalnemu najpóźniej na 6 miesięcy przed ukończeniem 60 roku życia przez kobietę, a 65 roku życia przez mężczyznę.".

4 Art. 16 pkt 1 zmieniony przez art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1452) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2017 r.
5 Art. 16 pkt 2 zmieniony przez art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1452) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 października 2017 r.