Art. 17. - Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2012.637 - OpenLEX

Art. 17. - Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.637

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2017 r.
Art.  17. 
1. 
Osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy mają ustalone decyzją organu rentowego prawo do:
1)
renty z tytułu niezdolności do pracy na okres do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego,
2)
świadczenia przedemerytalnego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 11,
3)
emerytury pomostowej na podstawie ustawy, o której mowa w art. 13, albo
4)
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 14
-
zachowują te uprawnienia do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa w art. 1, chyba że prawo do świadczenia ustanie lub wygaśnie przed tym dniem.
2. 
Osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy mają ustalone decyzją organu rentowego prawo do okresowej emerytury kapitałowej na podstawie ustawy, o której mowa w art. 12, zachowują te uprawnienia do dnia osiągnięcia 67 roku życia, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 12, chyba że prawo do świadczenia ustanie lub wygaśnie przed tym dniem.