Art. 17. - Zmiana ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.868 - OpenLEX

Art. 17. - Zmiana ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.868

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2021 r.
Art.  17. 
1. 
W latach 2021-2030 maksymalny limit wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będący skutkiem finansowym wejścia w życie art. 401c ust. 5 pkt 8a ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi w:
1)
2021 r.-999 100,00 zł;
2)
2022 r. - 662 974,00 zł;
3)
2023 r.-628 301,50 zł;
4)
2024 r. - 634 334,52 zł;
5)
2025 r. - 640 427,86 zł;
6)
2026 r. - 649 659,28 zł;
7)
2027 r. - 659 029,17 zł;
8)
2028 r. - 671 709,75 zł;
9)
2029 r.-684 643,95 zł;
10)
2030 r.-701 135,04 zł.
2. 
Minister właściwy do spraw klimatu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.
3. 
W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, minister właściwy do spraw klimatu informuje Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o konieczności obniżenia wielkości środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.
4. 
W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach danego roku budżetowego jest zgodna z planem finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten rok, przepisu ust. 3 nie stosuje się.