Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1090

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 czerwca 2018 r.

USTAWA
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Art.  1. 

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762 i 810) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9a w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) infrastruktury informacji przestrzennej.";

2) w art. 12a w ust. 1 uchyla się pkt 14.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1382 i 1566) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 6, w art. 13 w ust. 5, w art. 18, w art. 20 w ust. 2, w art. 21 oraz w art. 22 w ust. 1-4 i 6 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw informatyzacji" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa";
2) w art. 13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Główny Geodeta Kraju tworzy i utrzymuje geoportal infrastruktury informacji przestrzennej jako centralny punkt dostępu do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1.

2. Główny Geodeta Kraju prowadzi publicznie dostępną ewidencję zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadaje im jednolite identyfikatory.";

3) art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wykonuje zadania, o których mowa w art. 18, przy pomocy Głównego Geodety Kraju, który:

1) opracowuje projekty planów udziału organów administracji w tworzeniu i funkcjonowaniu infrastruktury, dokonując z organami wiodącymi niezbędnych uzgodnień mających na celu zapewnienie kompletności tej infrastruktury pod względem tematycznym, obszarowym i zmienności w czasie, jak też zapobieganie zbędnemu pozyskiwaniu tych samych danych przez więcej niż jeden organ administracji;

2) monitoruje, we współpracy z organami wiodącymi, przebieg prac w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury oraz jej rozwoju;

3) sporządza projekty informacji i sprawozdań, o których mowa w art. 18 ust. 2;

4) organizuje przedsięwzięcia i prowadzi działania wspierające rozwój infrastruktury;

5) współpracuje z Komisją Europejską w sprawach związanych z infrastrukturą;

6) współpracuje z wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ich działań dotyczących tworzenia i funkcjonowania infrastruktury;

7) określa, w ramach dwustronnych porozumień, zakres i warunki wymiany danych o obiektach położonych na granicach między Rzecząpospolitą Polską i państwami sąsiednimi oraz przylegających do tych granic, kierując się dążeniem do zapewnienia spójności danych w ramach europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej.

2. Główny Geodeta Kraju odpowiada za kontakty z Komisją Europejską w sprawach określonych ustawą.";

4) w załączniku do ustawy w rozdziale 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) sieci transportowe, rozumiane jako sieci transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, w tym morskiego, wraz z powiązaną z nimi infrastrukturą, obejmujące również połączenia między różnymi sieciami, łącznie z transeuropejską siecią transportową w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 1, z późn. zm.);".

Art.  3. 

Sprawy wszczęte od dnia 1 stycznia 2017 r. i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, w których właściwy, na mocy ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, staje się:

1) Główny Geodeta Kraju - stają się sprawami Głównego Geodety Kraju;
2) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - stają się sprawami ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Art.  4. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji przekaże, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) Głównemu Geodecie Kraju - dokumentację związaną z wykonywaniem zadań, których realizacja została przekazana niniejszą ustawą Głównemu Geodecie Kraju;
2) ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - dokumentację związaną z wykonywaniem zadań, których realizacja została przekazana niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Art.  5. 
1.  Osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają członkami Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
2.  Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:
1) wystąpić do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wyznaczenie członków Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
2) dokonać zmiany w składzie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 10 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art.  6. 
1.  Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw informatyzacji, realizujący do tego dnia zadania, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, staje się członkiem korpusu służby cywilnej zatrudnionym w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
2.  Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, zawiadomić na piśmie członka korpusu służby cywilnej, o którym mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie jego stosunku pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076) stosuje się odpowiednio.
Art.  7. 

W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej.

Art.  8. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.