Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.284

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2020 r.
Art.  24. 

W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495) w art. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ministrem właściwym do spraw środowiska" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw klimatu".