Art. 9. - Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1087

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r.
Art.  9. 
1. 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej do dnia wskazanego w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych pobiera opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, na zasadach określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.
2.  1
 Urządzenia, o których mowa w art. 13i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, służące do poboru opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, za przejazd po drogach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, są wykorzystywane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy, do dnia wskazanego w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r. Kontrola prawidłowości wyposażenia pojazdów w urządzenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, oraz kontrola sposobu ich wykorzystywania odbywa się zgodnie z przepisami ustaw zmienianych w art. 1 i art. 5 w brzmieniu dotychczasowym.
2a.  2
 Urządzenia, o których mowa w art. 13i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, służące do poboru opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, za przejazd po drogach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13ha ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, są oferowane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do dnia wskazanego w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3.  3
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, informację, o której mowa w ust. 1-2a. Informacja ta jest publikowana nie później niż 2 miesiące przed datą kończącą możliwość nabywania i wykorzystywania urządzeń, o których mowa w art. 13i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1.
4. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, informację o uruchomieniu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy zmienianej w art. 1.
5.  4
 W okresie od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 4, do dnia wskazanego w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 2, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może uniemożliwić korzystanie z urządzeń, o których mowa w art. 13i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w przypadku gdy za ten sam przejazd po drogach publicznych, dokonany tym samym pojazdem, została uiszczona opłata elektroniczna, zarówno w systemie, o którym mowa w art. 13i ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, jak i w systemie, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy zmienianej w art. 1.
1 Art. 9 ust. 2 zmieniony przez art. 10 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.1005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 czerwca 2021 r.
2 Art. 9 ust. 2a dodany przez art. 10 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.1005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 czerwca 2021 r.
3 Art. 9 ust. 3 zmieniony przez art. 10 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.1005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 czerwca 2021 r.
4 Art. 9 ust. 5 dodany przez art. 10 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U.2021.1005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 czerwca 2021 r.