Art. 5. - Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1087

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 48 uchyla się ust. 2;
2)
w art. 50 uchyla się pkt 3a-3c;
3)
w art. 51:
a)
w ust. 6 w pkt 1:
w lit. a wyrazy "art. 50 pkt 2-4" zastępuje się wyrazami "art. 50 pkt 2, 3 i 4",
uchyla się lit. ba-bc.
b)
w ust. 7 wyrazy "o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a-bb" zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a oraz b";
4)
w art. 54 w ust. 2:
a)
pkt 1ia otrzymuj e brzmienie:

"1ia. wykonuje zadania Inspekcji związane z kontrolą prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;",

b)
uchyla się pkt 11b i 11c;
5)
w art. 55 w ust. 1 w pkt 3a wyrazy "o którym mowa w art. 13i ust. 3" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w art. 13i ust. 3 і 3a";
6)
w art. 55b:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Główny Inspektor Transportu Drogowego, wojewódzcy inspektorzy i Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub osoby przez nich upoważnione wzajemnie udostępniają nieodpłatnie, na podstawie pisemnego wniosku, dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zadań określonych w ustawie.",

b)
w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "o którym mowa w ust. U. zastępuje się wyrazami "o których mowa w ust. 1 i 1a";
7)
w art. 77 w ust. 2 uchyla się pkt 2;
8)
w art. 87 w ust. 1 w pkt 5 wwyrazy "o którym mowa w art. 13i ust. 3" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w art. 13i ust. 3 і 3a".