Art. 4. - Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1087

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r.
Art.  4. 

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, 1248, 1696 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 8 w ust. 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach publicznych.";

2)
w art. 27 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) opłat za korzystanie z infrastruktury, o której mowa w pkt 1;".