Art. 2. - Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1087

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72 i 278) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 37a w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zwany dalej "Szefem KAS";";

2)
w art. 37ab w ust. 1 w pkt 13 wyrazy "Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej" zastępuje się wyrazami "Szefowi KAS";
3)
w art. 37c, w art. 37gb w ust. 1, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 9, w art. 37gc, w art. 39b w ust. 1 w pkt 5, w art. 39k w ust. 4 użyte w różnym przypadku wyrazy "Głównego Inspektora Transportu Drogowego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Szefa KAS";
4)
w art. 37gb:
a)
w ust. 3 uchyla się pkt 1,
b)
w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku gdy pobór opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a ust. 1a pkt 1, odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego poboru opłat, o którym mowa w art. 13i ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, obsługę użytkowników autostrady płatnej oraz wnoszenia opłaty za przejazd autostradą, Szef KAS może zlecić w szczególności:",

c)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Szef KAS, udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 6, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych ogłoszenie o udzielonym zamówieniu.",

d)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Szef KAS niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w ust. 6, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zlecono wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 3, lub z którym zawarto porozumienie, o którym mowa w ust. 5, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.";

5)
w art. 39f w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemów poboru opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz opłat za przejazd autostradą, pobieranych przez Szefa KAS;";

6)
w art. 391:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) szczegółowy sposób i terminy dokonywania wypłat ze środków Funduszu, z wyjątkiem wypłat na cele, o których mowa w art. 39f ust. 1 pkt 5 i pkt 6 lit. b;",

uchyla się pkt 4,
c)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Minister właściwy do spraw transportu oraz minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienie określające szczegółowy:

1) sposób i tryb przekazywania przychodów z opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz opłat za przejazd autostradą;

2) sposób i termin dokonywania wypłat ze środków Funduszu na cele, o których mowa w art. 39f ust. 1 pkt 5 i pkt 6 lit. b;

3) sposób i termin przekazywania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacji do ministra właściwego do spraw transportu o przewidywanej kwocie:

a) przychodów z opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz opłat za przejazd autostradą pobieranych przez Szefa KAS,

b) wydatków na cele, o których mowa w art. 39f ust. 1 pkt 5 i pkt 6 lit. b

– na potrzeby przygotowania projektu planu finansowego, o którym mowa w art. 39n ust. 1.".