Art. 19. - Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1087

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r.
Art.  19. 

Pierwszą informację dotyczącą poboru opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, i funkcjonowania systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy zmienianej w art. 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu w terminie 30 dni po upływie 12 miesięcy od dnia uruchomienia tego systemu.