Art. 10. - Zmiana ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1087

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2021 r.
Art.  10. 
1. 
Kontrolę używanego w pojeździe urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, jeżeli jest ono wymagane, oraz urządzenia, o którym mowa w art. 161 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, przy wykonywaniu swoich ustawowych zadań mogą przeprowadzać również funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.
2. 
Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, który w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, ujawni naruszenie, za które ustawa zmieniana w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, przewiduje karę pieniężną przekazuje dokumenty z przeprowadzonej kontroli Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego.