Zmiana ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2023

Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 2020 r.

USTAWA
z dnia 28 października 2020 r.
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1

W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W zakresie nieuregulowanym przepisami działu IV do wydawania, cofania lub unieważniania wiz krajowych lub przedłużania okresu ich ważności lub okresu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objętego tymi wizami stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), zwanego dalej "Wspólnotowym Kodeksem Wizowym", z wyłączeniem art. 9 ust. 2 zdanie drugie tego rozporządzenia.";

2)
po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

"Art. 15a. 1. Pracownikowi zatrudnionemu w:

1) Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, zwanym dalej "Urzędem",

2) urzędzie wojewódzkim,

3) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

4) Komendzie Głównej Straży Granicznej,

5) komendzie oddziału Straży Granicznej,

6) placówce Straży Granicznej

- obowiązki dotyczące czynności postępowania administracyjnego w sprawach uregulowanych w ustawie, określone w przepisach działu II Kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności przygotowywanie projektów załatwienia spraw i przeprowadzanie dowodów, z wyłączeniem czynności kancelaryjnych, a także załatwiania tych spraw na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, powierza się po sprawdzeniu przez pracodawcę, że pracownik nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się przed zatrudnieniem danej osoby na stanowisku związanym z wykonywaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, a także przed powierzeniem pracownikowi nowych obowiązków, o których mowa w ust. 1, przez zasięgnięcie informacji o danej osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

3. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe pracownik nie może zajmować stanowiska związanego z wykonywaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, a jeżeli temu pracownikowi wydano upoważnienie, o którym mowa w art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, do załatwiania spraw uregulowanych w ustawie, zostaje ono cofnięte.";

3)
w art. 19 w ust. 1 wyrazy "Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwanego dalej "Urzędem", " zastępuje się wyrazem "Urzędu";
4)
w art. 25:
a)
po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b) Podróżne ubezpieczenie medyczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, wystawia ubezpieczyciel zapewniający całodobową usługę centrum alarmowego umożliwiającą zgłoszenie zdarzenia podlegającego odpowiedzialności ubezpieczyciela:

1) mający siedzibę lub oddział w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252) w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo

2) niemający siedziby lub oddziału w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, który spełnia dodatkowo następujące warunki:

a) publikuje wyniki audytu działalności wykonanego przez uznany międzynarodowy podmiot audytowy wskazujące na rzeczywistą możliwość zaspokajania roszczeń wobec ubezpieczyciela przysługujących podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) co najmniej w okresach półrocznych publikuje dane na temat sumy zebranych składek oraz wielkości wypłat w danym rodzaju ubezpieczeń.",

b)
uchyla się ust. 2,
c)
w ust. 4 skreśla się wyrazy "lub ust. 2",
d)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Minister właściwy do spraw zagranicznych publikuje i aktualizuje na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra informację o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach, spełniających warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 1b.";

5)
w art. 28 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy "albo art. 25 ust. 2";
6)
w art. 50 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "w art. 53 pkt 2" zastępuje się wyrazami "w art. 53 ust. 1 pkt 2";
7)
w art. 53 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Obowiązek potwierdzenia możliwości pokrycia kosztów podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się za spełniony, także gdy zapraszający wykaże, że cudzoziemiec ma bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.";

8)
w art. 54 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) informacje o zasadach przetwarzania danych zapraszającego w Wizowym Systemie Informacyjnym, o których mowa w art. 37 ust. 1 rozporządzenia nr 767/2008.";

9)
w art. 57 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "w art. 53 pkt 2" zastępuje się wyrazami "w art. 53 ust. 1 pkt 2";
10)
w art. 59 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Okres ważności wizy krajowej nie przekracza 1 roku.";

11)
w art. 60 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Minister właściwy do spraw zagranicznych informuje Szefa Urzędu o:

1) zawarciu porozumień o reprezentacji wizowej lub o ich wygaśnięciu najpóźniej 20 dni przed ich wejściem w życie lub wygaśnięciem;

2) wprowadzeniu lub zniesieniu wymogu przewidzianego w art. 22 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego nie później niż 25 dni przed jego wprowadzeniem lub zniesieniem.";

12)
w art. 65 w ust. 1:
a)
w pkt 4 skreśla się wyrazy "lub ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 2, ",
b)
uchyla się pkt 6;
13)
w art. 66 uchyla się ust. 6 i 7;
14)
w art. 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Konsul rozpatrujący wniosek o wydanie wizy Schengen zwraca się do Szefa Urzędu o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania cudzoziemcowi wizy Schengen, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. a tiret ii lub vi Wspólnotowego Kodeksu Wizowego w przypadku, gdy wniosek o wydanie wizy Schengen złożył obywatel państwa trzeciego w stosunku, do którego istnieje wymóg zasięgnięcia opinii polskich organów przy rozpatrywaniu tego wniosku.";

15)
po art. 74 dodaje się art. 74a w brzmieniu:

"Art. 74a. 1. Wizę krajową wydaje się albo odmawia się jej wydania w terminie 15 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie, chyba że wniosek został uznany za niedopuszczalny.

2. W uzasadnionych przypadkach w szczególności, gdy konsul zwraca się do Szefa Urzędu o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania cudzoziemcowi wizy krajowej, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 5 lub 8, termin, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony do 60 dni.

3. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do wydania wizy krajowej, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 18a i 21.";

16)
w art. 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Decyzję o odmowie wydania wizy krajowej wydaje się na formularzu. Decyzja wydana na formularzu zawiera:

1) oznaczenie konsula;

2) oznaczenie strony;

3) rozstrzygnięcie;

4) podstawę prawną odmowy;

5) określenie powodów odmowy;

6) pouczenie o przysługującym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula;

7) miejsce i datę wydania decyzji;

8) podpis urzędnika konsularnego z podaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska;

9) okrągłą pieczęć urzędową.";

17)
w art. 76:
a)
w ust. 3 wyrazy "7 dni" zastępuje się wyrazami "14 dni",
b)
dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na formularzu. Decyzja wydana na formularzu zawiera:

1) oznaczenie konsula;

2) oznaczenie strony;

3) rozstrzygnięcie;

4) datę decyzji, która jest utrzymywana w mocy;

5) podstawę prawną ponownej odmowy;

6) miejsce i datę wydania decyzji;

7) podpis urzędnika konsularnego z podaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska;

8) okrągłą pieczęć urzędową.

5. Decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schengen zawiera dodatkowo:

1) uzasadnienie obejmujące wskazanie istotnych faktów odnoszących się do powodów odmowy;

2) pouczenie o dopuszczalności i trybie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, wysokości wpisu od skargi, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.";

18)
w art. 77:
a)
w ust. 1 w pkt 1:
w lit. c tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

nazwę państwa, które go wystawiło, ",

lit. e i f otrzymują brzmienie:

"e) nazwisko, imię, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz obywatelstwo osoby sprawującej władzę rodzicielską nad cudzoziemcem lub opiekuna prawnego cudzoziemca - w przypadku osoby małoletniej,

f) nazwę i adres siedziby szkoły albo jednostki prowadzącej studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie albo kształcenie w szkole doktorskiej - w przypadku cudzoziemców będących uczniami albo studentami lub doktorantami, ",

po lit. f dodaje się lit. fa w brzmieniu:

"fa) informację o kierunku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku szkoły doktorskiej - informację o dyscyplinach naukowych albo artystycznych, oraz informację o semestrze lub roku - w przypadku cudzoziemców będących studentami lub doktorantami, ",

po lit. s dodaje się lit. sa w brzmieniu:

"sa) informacje o posiadanym zezwoleniu na pracę, zaświadczeniu o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, ",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku cudzoziemca będącego:

1) osobą małoletnią - wniosek o wydanie wizy krajowej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd lub inny właściwy organ opiekunowie albo jedno z rodziców, jeżeli władza rodzicielska przysługuje wyłącznie temu rodzicowi, lub ustanowiony przez sąd lub inny właściwy organ opiekun;

2) osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie - wniosek o wydanie wizy krajowej składa opiekun ustanowiony przez sąd lub inny właściwy organ;

3) osobą małoletnią bez opieki - wniosek o wydanie wizy krajowej składa kurator lub inny podmiot reprezentujący małoletniego ustanowiony przez sąd lub inny właściwy organ.",

c)
uchyla się ust. 2,
d)
w ust. 3 skreśla się wyrazy "lub ust. 2",
e)
uchyla się ust. 4;
19)
w art. 80 w ust. 1:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanej do wniosku;",

b)
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 4;";

20)
w art. 85 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej stosuje się przepisy art. 77 ust. 1 pkt 2 i 3 z tym, że do wymogu, o którym mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. c, stosuje się przepis art. 25 ust. 4.";

21)
w art. 93 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na formularzu. Decyzja wydana na formularzu zawiera:

1) oznaczenie konsula;

2) oznaczenie strony;

3) rozstrzygnięcie;

4) datę decyzji, która jest utrzymywana w mocy;

5) numer i datę wydania wizy, która podlega cofnięciu lub unieważnieniu;

6) podstawę prawną cofnięcia lub unieważnienia wizy;

7) określenie powodów cofnięcia lub unieważnienia wizy;

8) miejsce i datę wydania decyzji;

9) podpis urzędnika konsularnego z podaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska;

10) okrągłą pieczęć urzędową.

5. Decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen zawiera dodatkowo:

1) uzasadnienie obejmujące wskazanie istotnych faktów odnoszących się do powodów cofnięcia lub unieważnienia wizy Schengen;

2) pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego, wysokości wpisu od skargi, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.";

22)
w art. 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Decyzję o cofnięciu lub unieważnieniu wizy krajowej wydaje się na formularzu. Decyzja wydana na formularzu zawiera:

1) oznaczenie organu;

2) oznaczenie strony;

3) rozstrzygnięcie;

4) numer i datę wydania wizy krajowej, która podlega cofnięciu lub unieważnieniu;

5) podstawę prawną cofnięcia lub unieważnienia wizy krajowej;

6) określenie powodów cofnięcia lub unieważnienia wizy krajowej;

7) pouczenie o przysługującym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula lub odwołaniu do Komendanta Głównego Straży Granicznej;

8) miejsce i datę wydania decyzji;

9) podpis urzędnika konsularnego z podaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska lub pieczęć imienną i podpis komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, lub działającego z jego upoważnienia funkcjonariusza lub pracownika;

10) okrągłą pieczęć urzędową organu.";

23)
w art. 97 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 brzmieniu:

"3) wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 93 ust. 4.".

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 322) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu:

"Art. 11a. 1. Pracownikowi zatrudnionemu w:

1) Urzędzie do Spraw Cudzoziemców,

2) Komendzie Głównej Straży Granicznej,

3) komendzie oddziału Straży Granicznej,

4) placówce Straży Granicznej

- obowiązki dotyczące czynności postępowania administracyjnego w sprawach uregulowanych w ustawie, z wyjątkiem spraw, o których mowa w rozdziale 5 w dziale II, określone w przepisach działu II Kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności przygotowywanie projektów załatwienia spraw i przeprowadzanie dowodów, z wyłączeniem czynności kancelaryjnych, a także załatwiania tych spraw na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, powierza się po sprawdzeniu przez pracodawcę, że pracownik nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się przed zatrudnieniem danej osoby na stanowisku związanym z wykonywaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, a także przed powierzeniem pracownikowi nowych obowiązków, o których mowa w ust. 1, przez zasięgnięcie informacji o danej osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

3. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe pracownik nie może zajmować stanowiska związanego z wykonywaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, a jeżeli temu pracownikowi wydano upoważnienie, o którym mowa w art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, do załatwiania spraw uregulowanych w ustawie, zostaje ono cofnięte.";

2)
w art. 89r:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Członkiem Rady może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, oraz korzystająca z pełni praw publicznych.",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przed powołaniem członka Rady Prezes Rady Ministrów zasięga o nim informacji z Krajowego Rejestru Karnego.";

3)
w art. 89t w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) skazania go prawomocnym wyrokiem orzeczonym za umyślne przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe;".

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409) w art. 87 w ust. 1 w pkt 12 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1 lub 22 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub".

W ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

"Art. 8a. 1. Pracownikowi zatrudnionemu w:

1) Urzędzie do Spraw Cudzoziemców,

2) urzędzie wojewódzkim,

3) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

4) Komendzie Głównej Straży Granicznej,

5) komendzie oddziału Straży Granicznej,

6) placówce Straży Granicznej

- obowiązki dotyczące czynności postępowania administracyjnego w sprawach uregulowanych w ustawie, określone w przepisach działu II Kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności przygotowywanie projektów załatwienia spraw i przeprowadzanie dowodów, z wyłączeniem czynności kancelaryjnych, a także załatwiania tych spraw na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, powierza się po sprawdzeniu przez pracodawcę, że pracownik nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się przed zatrudnieniem danej osoby na stanowisku związanym z wykonywaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, a także przed powierzeniem pracownikowi nowych obowiązków, o których mowa w ust. 1, przez zasięgnięcie informacji o danej osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

3. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe pracownik nie może zajmować stanowiska związanego z wykonywaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, a jeżeli temu pracownikowi wydano upoważnienie, o którym mowa w art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, do załatwiania spraw uregulowanych w ustawie, zostaje ono cofnięte.".

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 i 1565) w załączniku do ustawy w części III wprowadza się następujące zmiany:

1)
w ust. 6:
a)
w pkt 1 w kolumnie "Stawka" wyrazy "35 euro" zastępuje się wyrazami "40 euro",
b)
w pkt 2 w kolumnie "Stawka" wyrazy "60 euro" zastępuje się wyrazami "80 euro",
c)
w kolumnie "Zwolnienia" pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) wiza dla uczniów szkół, studentów, uczestników studiów podyplomowych, doktorantów oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy podróżują w celu nauki, studiowania, kształcenia się lub szkolenia

5) wiza dla naukowców przybywających w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych";

2)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:
6a.Wiza wydawana przez komendanta placówki Straży Granicznej w przypadku wydania przez Radę decyzji wykonawczej na podstawie art. 25a ust. 5 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.3))równowartość 120 lub 160 euro*)

*) przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie wizy

wiza dla cudzoziemca w wieku poniżej 12 lat
6b. Wiza wydawana przez komendanta placówki Straży Granicznej w przypadku wydania przez Radę decyzji wykonawczej na podstawie art. 25a ust. 8 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)równowartość 60 euro*) *) przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie wizywiza dla cudzoziemca w wieku poniżej 12 lat

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UEL258 z 04.10.2011, str. 9, Dz. Urz. UEL58 z 29.02.2012, str. 3, Dz. Urz. UEL 182 z 29.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UEL 114 z 04.05.2018, str. 39, Dz. Urz. UEL284 z 12.11.2018, str. 38 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 25.

3)
w ust. 7 w kolumnie "Zwolnienia" skreśla się wyrazy "(Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.)".

W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1648) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w ust. 1 po wyrazie "podejmowanej" dodaje się wyrazy

"w szczególności";

2)
w art. 2 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie "humanitarnej" dodaje się wyrazy

"udzielanej państwom rozwijającym się lub w wyjątkowych wypadkach innym państwom, ";

3)
w art. 10 w ust. 3 skreśla się zdanie trzecie.

W ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 6 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "wydalenia cudzoziemca, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589)" zastępuje się wyrazami "związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, o których mowa w art. 336 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 i 2023) w przypadku, gdy cudzoziemcowi została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w związku z okolicznością, o której mowa w art. 302 ust. 1 pkt 4 tej ustawy";
2)
w art. 7 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "wydalenia cudzoziemca, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach" zastępuje się wyrazami "związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, o których mowa w art. 336 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w przypadku, gdy cudzoziemcowi została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w związku z okolicznością, o której mowa w art. 302 ust. 1 pkt 4 tej ustawy".

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

1. 
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:
1)
pracodawcy, o których mowa w art. 15a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, art. 11a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2 oraz art. 8a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, zasięgają informacji z Krajowego Rejestru Karnego o pracownikach zatrudnionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pozostających w dniu jej wejścia w życie na stanowisku związanym z wykonywaniem obowiązków, o których mowa odpowiednio w art. 15a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, art. 11a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2 oraz art. 8a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, w zakresie niezbędnym do zajmowania przez nich takiego stanowiska;
2)
Prezes Rady Ministrów zasięga informacji z Krajowego Rejestru Karnego o członkach Rady do Spraw Uchodźców powołanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i pozostających członkami tej Rady w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
W przypadku uzyskania przez pracodawcę w trybie określonym w ust. 1 pkt 1 informacji o skazaniu pracownika niebędącego członkiem korpusu służby cywilnej prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, pracownik ten zostaje przeniesiony na inne stanowisko pracy lub jego stosunek pracy ulega rozwiązaniu nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia uzyskania przez pracodawcę w trybie określonym w ust. 1 informacji o skazaniu tego pracownika prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. przez pojęcie "szkoła doktorska" użyte w art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. f i fa ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą należy rozumieć również "studia doktoranckie", o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693).

1. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 80 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1 Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 258 z 04.10.2011, str. 9, Dz. Urz. UE L 58 z 29.02.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39, Dz. Urz. UEL 284 z 12.11.2018, str. 38 oraz Dz. Urz. UEL 188 z 12.07.2019, str. 25).