Art. 3. - Zmiana ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1512 - OpenLEX

Art. 3. - Zmiana ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1512

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2022 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 po pkt 39e dodaje się pkt 39ea w brzmieniu:

"39ea) stypendia otrzymywane w ramach programów stypendialnych Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego;".