Art. 4. - Zmiana ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji... - Dz.U.2021.1598 - OpenLEX

Art. 4. - Zmiana ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1598

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2021 r.
Art.  4. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) w art. 93 dodaje się § 4 w brzmieniu:

"§ 4. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

1) banku przejmującego inny bank;

2) spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, banku lub instytucji kredytowej przejmujących spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.".