Art. 36. - Zmiana ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji... - Dz.U.2021.1598 - OpenLEX

Art. 36. - Zmiana ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1598

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2021 r.
Art.  36. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ustalając 12-miesięczne okresy, o których mowa w art. 32 ust. 2, oraz termin, o którym mowa w art. 33, uwzględnia:

1)
udział depozytów w strukturze finansowania banku oraz brak instrumentów dłużnych w modelu finansowania;
2)
dostęp do rynku kapitałowego, którego przedmiotem obrotu są zobowiązania kwalifikowalne;
3)
zakres, w jakim podmiot podlegający przymusowej restrukturyzacji utrzymuje kapitał podstawowy Tier I w celu spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 98 ust. 1-2a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.