Art. 21. - Zmiana ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji... - Dz.U.2021.1598 - OpenLEX

Art. 21. - Zmiana ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1598

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2021 r.
Art.  21. 

W ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 50 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Dokumentację corocznej oceny systemu wewnętrznej kontroli jakości sporządza się w języku polskim i przechowuje się przez okres co najmniej 8 lat.";

2)
w art. 61:
a)
w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "w okresie ostatnich 5 lat" zastępuje się wyrazami "w okresie ostatnich 8 lat",
b)
w ust. 7b w zdaniu pierwszym wyrazy "w okresie ostatnich 5 lat" zastępuje się wyrazami "w okresie ostatnich 8 lat";
3)
w art. 67:
a)
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "okres nie krótszy niż 5 lat" zastępuje się wyrazami "okres nie krótszy niż 8 lat",
b)
w ust. 5 wyrazy "co najmniej 5 lat" zastępuje się wyrazami "co najmniej 8 lat",
c)
w ust. 5a wyrazy "co najmniej 5 lat" zastępuje się wyrazami "co najmniej 8 lat",
d)
w ust. 6 wyrazy "okres nie krótszy niż 5 lat" zastępuje się wyrazami "okres nie krótszy niż 8 lat",
e)
w ust. 7 wyrazy "co najmniej 5 lat" zastępuje się wyrazami "co najmniej 8 lat",
f)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub postępowania w sprawie odpowiedzialności firmy audytorskiej okres przechowywania dokumentacji klienta, akt badania oraz innych dokumentów istotnych dla oceny zgodności działalności firmy audytorskiej lub biegłych rewidentów z przepisami ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014 ulega wydłużeniu do czasu przedawnienia odpowiednio okresu karalności przewinienia dyscyplinarnego albo nałożenia kary administracyjnej. Agencja zawiadamia firmę audytorską o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego.";

4)
w art. 141 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego w sprawie przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli od chwili jego popełnienia upłynęło 8 lat.

2. Jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, wszczęto postępowanie dyscyplinarne, karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje z upływem 10 lat od chwili popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.";

5)
w art. 183 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

"7. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary administracyjnej, o której mowa w ust. 1, jeżeli od dnia naruszenia przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014 upłynęło 8 lat.

8. Kara administracyjna, o której mowa w ust. 1, nie może zostać nałożona, jeżeli upłynęło 10 lat od dnia naruszenia przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014.";

6)
w art. 193 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Do wszczęcia postępowania w sprawach, o których mowa w art. 192, oraz do terminu nakładania kar administracyjnych w tych sprawach przepisy art. 183 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.".