Art. 20. - Zmiana ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji... - Dz.U.2021.1598 - OpenLEX

Art. 20. - Zmiana ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1598

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2021 r.
Art.  20. 

W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 762 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 18:
a)
w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Podmioty reprezentujące Skarb Państwa są obowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej o projektach umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych dokonywanych przez Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 50 000 000 zł.",

b)
w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Podmioty reprezentujące Skarb Państwa są obowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej w przedmiocie wzoru umowy, istotnych postanowień umowy, ogólnych warunków umowy lub projektu umowy dotyczących zamówień udzielanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwotę 50 000 000 zł.";

2)
w art. 19 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Osoba zastępowana może zlecić Prokuratorii Generalnej wydanie opinii prawnej niezależnie od tego, czy wyraziła zgodę, o której mowa w art. 12 ust. 5 pkt 2.";

3)
w art. 26:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku sporu między innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych oraz spółkami kapitałowymi z udziałem tych podmiotów, każda z nich może wystąpić do Sądu Polubownego z wnioskiem o:

1) rozstrzygnięcie sporu;

2) przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu.",

b)
ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Sąd Polubowny może prowadzić również mediacje w postępowaniu administracyjnym z udziałem organu administracji publicznej lub podmiotu, o którym mowa w ust. 2a.";

4)
po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:

"Art. 30a. Organ administracji rządowej, państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmiot reprezentujący Skarb Państwa niezwłocznie zawiadamia Prokuratorię Generalną o wszczęciu postępowania przed sądem administracyjnym, w którym jest stroną albo uczestnikiem na prawach strony, jeżeli w tym postępowaniu może zachodzić potrzeba ochrony ważnych praw lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej.";

5)
w art. 40 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Prezes Prokuratorii Generalnej, po zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów, może powoływać rady i zespoły w sprawach należących do zakresu działania Prokuratorii Generalnej. Prezes Prokuratorii Generalnej informuje niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów o zakończeniu działalności powołanych rad i zespołów.";

6)
w art. 133 w ust. 1:
a)
pkt 6-10 otrzymują brzmienie:

"6) 2022 r. - 56 493 193 zł;

7) 2023 r. - 56 493 193 zł;

8) 2024 r. - 56 493 193 zł;

9) 2025 r. - 56 493 193 zł;

10) 2026 r. - 56 493 193 zł;",

b)
dodaje się pkt 11-14 w brzmieniu:

"11) 2027 r. - 56 493 193 zł;

12) 2028 r. - 56 493 193 zł;

13) 2029 r. - 56 493 193 zł;

14) 2030 r. - 56 493 193 zł.".