Art. 2. - Zmiana ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.646 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.646

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2022 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 w pkt 47e po wyrazach "art. 24" dodaje się wyrazy "i art. 39a".