Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.911

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2018 r.

USTAWA
z dnia 22 marca 2018 r.
o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

Art.  1. 

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 130 w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Przepisów art. 119, art. 122 i art. 124 nie stosuje się:";

2) w art. 147a § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Kto wykonuje działalność leczniczą lub prowadzi zakład leczniczy dla zwierząt bez wymaganego wpisu do rejestru lub ewidencji,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.