Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1941

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 2017 r.

USTAWA
z dnia 15 września 2017 r.
o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

Art.  1. 

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 1485, 1634 i 1707 oraz z 2017 r. poz. 966) w art. 66 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Kto:

1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,

2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego

- podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.