Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1504

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2019 r.

USTAWA
z dnia 31 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Art.  1. 

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 244 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. W sprawach, o których mowa w § 1, Sąd Najwyższy orzeka w składzie całej właściwej izby.";

2) w art. 250 w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Sąd Najwyższy rozpatruje odwołanie, o którym mowa w § 1, i orzeka w sprawie w terminie 7 dni w postępowaniu nieprocesowym.";

3) w art. 282 w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Sąd Najwyższy rozpatruje odwołanie, o którym mowa w § 1, i orzeka w sprawie w terminie 7 dni w postępowaniu nieprocesowym.";

4) w art. 324:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Sąd Najwyższy na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz po rozpoznaniu protestów rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej.",

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. W sprawie, o której mowa w § 1, Sąd Najwyższy orzeka w składzie całej właściwej izby.";

5) w art. 367 w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Sąd Najwyższy rozpatruje odwołanie, o którym mowa w § 1, i orzeka w sprawie w terminie 7 dni w postępowaniu nieprocesowym.".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1444) art. 35 otrzymuje brzmienie:

"Art. 35. 1. Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności referendum, podejmując w tej sprawie uchwałę nie później niż w 60 dniu od dnia ogłoszenia wyniku referendum.

2. W sprawie, o której mowa w § 1, Sąd Najwyższy orzeka w składzie całej właściwej izby.

3. Uchwałę o ważności referendum przedstawia się niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu i Prezesowi Rady Ministrów, a także Państwowej Komisji Wyborczej.

4. Uchwałę o ważności referendum ogłasza się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.".

Art.  3. 

Do postępowania w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego niezakończonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy art. 244 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  4. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.