Art. 9. - Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.807 - OpenLEX

Art. 9. - Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.807

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  9. 

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) w art. 34 w ust. 7 wyrazy "ministra właściwego do spraw gospodarki" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego".