Art. 33. - Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.807

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  33. 
1. 
Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz zastępcy Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 14, powołani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przed dniem wejścia w życie art. 14, pełnią nadal swoje funkcje, jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie art. 14 nie zostaną odwołani przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
2. 
Z dniem wejścia w życie art. 14 wygasa członkostwo przedstawicieli ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministra właściwego do spraw gospodarki w Radzie Nadzorczej Krajowego Zasobu Nieruchomości, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu dotychczasowym. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej Krajowego Zasobu Nieruchomości powołani przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przed dniem wejścia w życie art. 14, pełnią nadal swoje funkcje, jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie art. 14 nie zostaną odwołani przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
3. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie art. 14, wskaże swoich przedstawicieli do składu Rady Nadzorczej Krajowego Zasobu Nieruchomości, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz wyznaczy jej przewodniczącego.
4.  4
 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie art. 14, wskaże swojego przedstawiciela do składu Rady Nadzorczej Krajowego Zasobu Nieruchomości, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
4 Art. 33 ust. 4 dodany przez art. 28 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.