Art. 3. - Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.807

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  3.  1

 W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 33l we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 331a w ust. 1, w art. 331b w ust. 1, w art. 33m w ust. 6 i w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 33r w ust. 4, w ust. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 7a-10 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego";
2)
w art. 33m w ust. 5 wyrazy "ministra właściwego do spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego".
1 Art. 3 zdanie wstępne zmienione przez art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.