Art. 12. - Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2019.1798 - OpenLEX

Art. 12. - Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1798

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Art.  12. 

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857 oraz z 2019 r. poz. 492 i 1655) w art. 3 w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) unieważnienia akcji spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie".