Art. 26. - Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2019.1655 - OpenLEX

Art. 26. - Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1655

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2021 r.
Art.  26. 

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857 oraz z 2019 r. poz. 492) w art. 3:

1)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Przez nabycie dominacji rozumie się osiągnięcie albo przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu podlegającego ochronie, w szczególności na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników, lub udziału w kapitale zakładowym, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - ogólnej liczby akcji tej spółki, przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji.

4. Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa rozumie się nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale zakładowym, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - ogólnej liczby akcji tej spółki, uzyskanie istotnego uczestnictwa z upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, jak również nabycie od podmiotu podlegającego ochronie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.";

2)
w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Przez nabycie pośrednie rozumie się również przypadki, gdy wskutek transakcji niewymienionej w ust. 3-5 podmiot uzyska status podmiotu dominującego wobec podmiotu posiadającego co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale zakładowym spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - ogólnej liczby akcji tej spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie albo będącego podmiotem dominującym wobec spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie bądź posiadającego w niej istotne uczestnictwo, albo wobec podmiotu mającego tytuł prawny do przedsiębiorstwa takiej spółki albo jego zorganizowanej części.";

3)
w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Przez nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji, o którym mowa w ust. 3, rozumie się również przypadki, gdy podmiot posiadać będzie udziały albo akcje lub prawa z udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, w tym również w przypadkach określonych w ust. 5, w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33%, 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale zakładowym, a w przypadku prostej spółki akcyjnej - w ogólnej liczbie akcji tej spółki, albo będzie podmiotem dominującym wobec spółki będącej podmiotem podlegającym ochronie, bądź nabędzie istotne uczestnictwo, w przypadku:".