Zmiana ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.406

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 2016 r.

USTAWA
z dnia 18 marca 2016 r.
o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082) art. 1123 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1123. § 1. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić jedynie wówczas, gdy uprzednio stosowane inne środki przewidziane w art. 109 § 2 pkt 1-4 oraz formy pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka, chyba że konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego życia lub zdrowia.

§ 2. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa nie jest dopuszczalne.".

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.