Art. 4. - Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2019.1043 - OpenLEX

Art. 4. - Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1043

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.
Art.  4. 

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785) w art. 96 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazach "pracownik wnoszący powództwo" dodaje się wyrazy "albo składający wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego".