Art. 24. - Zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1860

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 2023 r.
Art.  24. 

W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1109) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu:

"Art. 36a. Prokuratoria Generalna jest obowiązana posiadać konto w portalu informacyjnym, o którym mowa w art. 53e § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm. 14 ).";

2)
w art. 50 uchyla się ust. 4;
3)
w art. 51 uchyla się ust. 4.
14 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289, 614, 1030, 1429, 1606, 1615 i 1860.