Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1469

| Akt oczekujący
Wersja od: 6 sierpnia 2019 r.
Art.  16. 

Traci moc ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 723).