Art. 13. - Zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.614

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2023 r.
Art.  13. 

W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2100) w art. 7 w ust. 2 w pkt 2 uchyla się lit. a.