Art. 5. - Zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.403

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 marca 2023 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2600) art. 33 otrzymuje brzmienie:

"Art. 33. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 14, 67 lit. c, pkt 68 lit. c oraz art. 9 pkt 11 i 12, które wchodzą w życie z dniem 14 marca 2024 r.;

2) art. 10 pkt 1-6, 12, 13 i 17, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.".