Art. 10. - Zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2019.1469 - OpenLEX

Art. 10. - Zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1469

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Art.  10.  3

 Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, które na podstawie ustaw zmienianych w art. 1 i art. 3 podlegałyby rozpoznaniu w postępowaniu w sprawach gospodarczych, nie stosuje się przepisów o tym postępowaniu. Właściwy do rozpoznania takich spraw pozostaje sąd właściwy według przepisów dotychczasowych.

3 Art. 10 zmieniony przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U.2019.2089) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 listopada 2019 r.