Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2385

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 9 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Art.  1. 

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) w art. 7781 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Nie dotyczy to osoby, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, nie była już jej wspólnikiem.".

Art.  2. 

Do postępowań o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki partnerskiej, spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 7781 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.