Art. 1. - Zmiana ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. - Dz.U.2021.1491 - OpenLEX

Art. 1. - Zmiana ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1491

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 156 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.";

2)
w art. 158 dodaje się § 3 w brzmieniu:

"§ 3. Jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji, o której mowa w art. 156 § 2, upłynęło trzydzieści lat, nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.".