Art. 6. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2600

Akt oczekujący
Wersja od: 3 marca 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  6. 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.) w art. 19 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "art. 228 § 1 i 3-5" zastępuje się wyrazami

"art. 228 § 1 i 3-6".