Art. 5. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2600

Akt oczekujący
Wersja od: 3 marca 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. poz. 223, z 1995 r. poz. 443, z 2003 r. poz. 2272, z 2011 r. poz. 1431, z 2013 r. poz. 1247 oraz z 2022 r. poz. 655) w art. 2 w ust. 1:

1)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) do 15 lat - 600 zł, ";

2)
dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) powyżej 15 lat - 1000 zł.".