Art. 24. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2600

Akt oczekujący
Wersja od: 3 marca 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  24. 
1. 
Przepisy rozdziału IX ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
Przepisy rozdziału IX ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych po wejściu w życie niniejszej ustawy.