Art. 9. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.2054 - OpenLEX

Art. 9. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2054

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  9. 

W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292 i 1559) po art. 54 dodaje się art. 54a w brzmieniu:

"Art. 54a. 1. W razie skazania za przestępstwa określone w art. 54 ust. 1-4, sąd:

1) może orzec pozbawienie praw publicznych;

2) orzeka zakaz, o którym mowa w art. 39 pkt 2aa ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

2. W razie ponownego skazania sprawcy w warunkach określonych w przepisach art. 54 ust. 1-4, sąd orzeka dożywotnio zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.".