Art. 3. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.2054 - OpenLEX

Art. 3. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2054

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53, 472 i 1236) po art. 181c dodaje się art. 181d w brzmieniu:

"Art. 181d. W razie orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów, stosuje się odpowiednio art. 180 i art. 181.".