Art. 13. - Zmiana ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1672

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  13.

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088 i 1234) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Polityka naukowa państwa jest dokumentem strategicznym wskazującym priorytety w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki i podlega aktualizacji co 5 lat.

3. Realizacja polityki naukowej państwa podlega ewaluacji co 5 lat.";

2)
w art. 29:
a)
w ust. 1 w pkt 2 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) w niepublicznej uczelni akademickiej:

a) nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,

b) studenci i doktoranci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu senatu;

4) w niepublicznej uczelni zawodowej:

a) nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,

b) studenci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu senatu.",

b)
w ust. 4 i 5 po wyrazie "senatu" dodaje się wyrazy "uczelni publicznej";
3)
w art. 53:
a)
w ust. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy ", z wyłączeniem pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela",
b)
uchyla się ust. 5-5d,
c)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Pozwolenie na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym może uzyskać:

1) uczelnia akademicka, która według stanu na dzień złożenia wniosku:

a) posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub

b) posiada kategorię naukową A+ albo A w co najmniej 3 dyscyplinach;

2) uczelnia, która według stanu na dzień złożenia wniosku prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8, i:

a) posiada kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu lub

b) zatrudnia co najmniej 12 nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub dyscyplinie nauki o zdrowiu, dla których uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.",

d)
w ust. 7 w pkt 2 skreśla się wyrazy ", z wyłączeniem utworzenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela",
e)
po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

"8a. Uczelnia akademicka może utworzyć z inną uczelnią akademicką studia wspólne interdyscyplinarne na kierunku przyporządkowanym do co najmniej dwóch dyscyplin, jeżeli uczelnie te posiadają kategorię naukową A+, A albo B+ we wszystkich dyscyplinach, do których w programie tych studiów przyporządkowano co najmniej 20% efektów uczenia się, przy czym każda z uczelni w co najmniej jednej z tych dyscyplin. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.";

4)
w art. 56 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy ", ust. 5 lub 6" zastępuje się wyrazami "lub ust. 6";
5)
w art. 60 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Zasady współpracy przy prowadzeniu studiów wspólnych określa umowa zawarta w formie pisemnej, w której w szczególności ustala się podmiot lub podmioty właściwe w zakresie:

1) przeprowadzania rekrutacji;

2) wprowadzania danych do systemu, o którym mowa w art. 342 ust. 1, i otrzymywania środków finansowych na kształcenie studentów na studiach stacjonarnych;

3) wydawania dyplomów.";

6)
po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu:

"Art. 60a. 1. Uczelnie akademickie mogą prowadzić studia, o których mowa w art. 53 ust. 8a, z udziałem zagranicznej uczelni. Przepisów art. 73 ust. 2 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 81 w zakresie, o którym mowa w art. 81 pkt 1, nie stosuje się.

2. Do prowadzenia studiów, o których mowa w art. 53 ust. 8a, stosuje się przepisy art. 60 ust. 1 zdanie drugie i ust. 4.";

7)
w art. 80 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia na dany rok akademicki uczelnia nie może wprowadzić dla nich nowych opłat, a zwiększenia wysokości opłat, o których mowa w ust. 2, może dokonać raz w roku akademickim i nie więcej niż o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672), łącznie nie więcej niż o 30% wysokości tych opłat.";

8)
w art. 87 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie przekracza 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego od dnia 1 stycznia roku poprzedzającego rok akademicki, na który przyznawane jest stypendium socjalne, na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).";

9)
w art. 88 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego od dnia 1 stycznia roku poprzedzającego rok akademicki, na który przyznawane jest stypendium socjalne, na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.";

10)
w art. 130 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji, przeprowadzenia kwerendy, odbycia wizyty studyjnej, realizacji innego rodzaju działalności naukowej albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej;";

11)
w art. 131 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.";

12)
w art. 182 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Opłaty nie pobiera się w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która złożyła rozprawę doktorską przygotowaną w ramach kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej:

1) przez ten podmiot albo

2) przez ten podmiot wspólnie z innym podmiotem albo z innymi podmiotami, na podstawie art. 198 ust. 5.";

13)
w art. 203:
a)
w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 200 ust. 7;",

b)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. W postępowaniu w sprawie skreślenia doktoranta z listy doktorantów, w przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 200 ust. 7, wzywa się doktoranta do złożenia, w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia doręczenia wezwania, rezygnacji z kształcenia w innej szkole doktorskiej.";

14)
w art. 204 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów.";

15)
w art. 209:
a)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Stypendium doktoranckie nie przysługuje doktorantowi, którego kształcenie w szkole doktorskiej wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia w podmiocie prowadzącym szkołę doktorską:

1) na podstawie umowy o pracę;

2) z wynagrodzeniem, którego wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia profesora.",

b)
uchyla się ust. 10;
16)
w art. 340 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Kadencja KPN trwa 5 lat.";

17)
w art. 345:
a)
w ust. 1 uchyla się pkt 18;
b)
w ust. 3 pkt 4a-4c otrzymują brzmienie:

"4a) wojewodom - w celu prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6-11, 13 i 14;

4b) Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w celu prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy, w sprawie sprzeciwu, w przypadku, o którym mowa w art. 149b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, i konsultacji zgodnie z art. 68-71 tej ustawy - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6-11, 13 i 14;

4c) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej oraz komendantom oddziałów Straży Granicznej i komendantom placówek Straży Granicznej - w celu realizacji ich zadań, w szczególności określonych w art. 1 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6-11, 13 i 14;";

18)
w art. 353 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) szczegółowy zakres danych, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 3, 8, 9 i 11-21, art. 344 ust. 1 pkt 4 i 8-10, art. 345 ust. 1 pkt 3, 6, 7 i 13-16, art. 346 ust. 1 pkt 1, 3, 5-9 i 11-17 oraz w art. 349 ust. 1 pkt 2-5, zamieszczanych w bazach danych;";

19)
w art. 359 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Stypendium przyznaje minister z inicjatywy własnej lub na wniosek rektora.";

20)
w art. 360 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Stypendium przyznaje minister z inicjatywy własnej lub na wniosek:";

21)
art. 361 otrzymuje brzmienie:

"Art. 361. 1. Do postępowań w sprawach stypendiów ministra przyznawanych na wniosek nie stosuje się przepisów art. 10, art. 35-37, art. 61 § 4, art. 79a, art. 81 oraz art. 96a-96n Kpa.

2. Do przyznawania stypendiów ministra z inicjatywy własnej nie stosuje się przepisów Kpa.";

22)
w art. 365 po pkt 13a dodaje się pkt 13b w brzmieniu:

"13b) zadania finansowane przez Centrum Łukasiewicz, o których mowa w art. 2 ust. 2a ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;";

23)
w art. 370 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Centrum Łukasiewicz - środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2b, pkt 4 lit. b-d, pkt 5, 7, 9, 13a i 13b.";

24)
w art. 371 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W formie dotacji celowej przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2b, 4, 10-12 i 13b.";

25)
w art. 380:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rozliczenie środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2a, pkt 4 lit. a-c, pkt 5, 7, 10-12 i 13b, oraz środków finansowych przyznanych na podstawie art. 404 następuje na podstawie raportu z wykorzystania tych środków.",

b)
w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zatwierdzenie rozliczenia środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a-c, pkt 10-12 i 13b, oraz środków finansowych przyznanych na podstawie art. 404 następuje w terminie 60 dni od dnia:";

26)
w art. 381 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zadań finansowanych ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. e i f, pkt 4 lit. b, pkt 5, 7, 10-12 i 13b, ".