Art. 7. - Zmiana ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1730 - OpenLEX

Art. 7. - Zmiana ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1730

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 sierpnia 2022 r.
Art.  7. 

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) w art. 65:

1)
ust. 31 otrzymuje brzmienie:

"31. W celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 Rada Ministrów może przyjąć, w drodze uchwały, rządowy program polegający na udzieleniu organom prowadzącym jednostki systemu oświaty, szkołom funkcjonującym za granicą prowadzącym nauczanie w języku polskim lub podmiotom wspierającym system oświaty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wsparcia ze środków Funduszu na rozwijanie infrastruktury tych jednostek, szkół lub podmiotów, wyposażenie ich w pomoce dydaktyczne, kształtowanie i rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych w społeczeństwie, w tym przez rozwijanie kompetencji dzieci i młodzieży oraz kadry uczącej, lub rozwój branż kreatywnych.";

2)
ust. 34 i 35 otrzymują brzmienie:

"34. Organy prowadzące jednostki systemu oświaty, jednostki systemu oświaty, szkoły funkcjonujące za granicą prowadzące nauczanie w języku polskim oraz podmioty wspierające system oświaty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, objęte wsparciem, o którym mowa w ust. 31, są obowiązane do brania udziału w ewaluacjach i monitorowaniu programu, o którym mowa w ust. 31.

35. Przy ustalaniu wysokości wsparcia, o którym mowa w ust. 31, bierze się pod uwagę dane systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 868, 1116 i 1700), kryteria sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, stopień skomplikowania działań objętych wsparciem, ich innowacyjność lub szacowaną liczbę osób, którym realizacja działania objętego wsparciem przyniesie korzyść.";

3)
w ust. 36 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) szczegółowe zasady rozdziału i przekazywania wsparcia, o którym mowa w ust. 31, oraz formy i szczegółowy zakres tego wsparcia,

2) tryb udzielania wsparcia, o którym mowa w ust. 31, w tym tryb oceny wniosku o udział w programie oraz wniosku o udzielenie tego wsparcia, a także zakres niezbędnych informacji zawartych w tych wnioskach, ".