Art. 5. - Zmiana ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1730 - OpenLEX

Art. 5. - Zmiana ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1730

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 sierpnia 2022 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383 i 1700) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. System oświaty wspierają:

1) organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie;

2) instytuty badawcze;

3) instytucje kultury;

4) podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.";

2)
po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

"Art. 25a. W szkołach polskich oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, mogą być organizowane oddziały dziecięce dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, umożliwiające naukę w języku polskim, zgodnie z programem nauki i planem nauczania dla oddziałów dziecięcych.".