Art. 1. - Zmiana ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.803

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2023 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 127 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.";

2)
w art. 127a § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.".