Art. 9. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  9.

W dekrecie z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 34, poz. 144 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) w art. 1:

a)
w ust. 5 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami:

"Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej",

b)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Zarządzenia przewidziane w ust. 2, 5 i 6 podlegają ogłoszeniu w Monitorze Polskim".